Szerkezetátalakításához és -átállításához támogatási kérelem

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2016. (III. 22.) számú MVH közleménye a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2015/2016 borpiaci évben benyújtandó „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről

I. A szőlőültetvények szerkezetátalakításának és -átállításának támogatása

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet) értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint megvalósított szerkezetátalakítás alapján támogatás kifizetése igényelhető.

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013.
(VII. 30.) MVH Közlemény rendelkezései (elérési útvonal: https://www.mvh.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/893/kozlemeny) irányadóak.
Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

III. A támogatási kérelem benyújtása

A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 16. § (3) bekezdése értelmében támogatási kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki rendelkezik az MVH által jóváhagyott egyéni tervvel. Támogatási kérelmet kizárólag már megvalósított tevékenységre lehet benyújtani.
A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 16. § (7) bekezdése értelmében: „A támogatási kérelmeket az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közlemény szerinti nyomtatványon kell benyújtani.” A jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti B3090 számú Támogatási kérelmet az előírt mellékletek csatolásával együtt 2016. április 1-je és 2016. július 15-e között kell benyújtani postai úton az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága (a továbbiakban: MVH PKI) részére az alábbi címre:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest Pf. 407.
A 2016. április 1-je előtt, vagy a 2016. július 15-ét követően benyújtott (postára adott) támogatási kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
Támogatási kérelmet az egyéni tervnek helyt adó / részben helyt adó határozat mellékletében szereplő Területazonosítónként kell benyújtani. Egy kérelmező több támogatási kérelmet is benyújthat.
A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 16. § (5) bekezdése értelmében a támogatási kérelemhez csatolni kell:
- az ültetvény támrendszeréről készített vázrajzot (a támrendszerről készített vázrajzban fel kell tüntetni az oszlopok és karók méretét, távolságát, a huzalok átmérőjét és talajtól mért távolságukat, valamint a végoszlop rögzítés módját);
- a 142/2012.
(XII. 27.) VM rendelet
5. számú melléklete szerinti „Ültetvényleltár”-t, amelynek nyomtatványa megtalálható jelen közlemény 2. számú mellékletében;
- szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolás másolatát, nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a kérelmező nevére kiállított, a felhasznált szaporítóanyag származását igazoló dokumentum (adás- vételét igazoló számla, szállítólevél, származási igazolás) és a certifikációs címke másolatát;
- amennyiben az egyéni tervhez mellékelt, a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély módosult, úgy annak másolatát.
A 2016/2017 borpiaci évben benyújtandó támogatási kérelmek benyújtásának rendjéről az MVH önálló közleményt jelentet meg a későbbiekben.

IV. A közlemény hatálya

Jelen közlemény az MVH honlapján történő közzététele napján lép hatályba. A közlemény hatályba lépésével egyidejűleg a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2014/2015 borpiaci évben benyújtandó „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről szóló 40/2015. (III. 18.) MVH közlemény hatályát veszti.

V. Kapcsolódó jogszabályok és közlemények

- A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az
1037/2001/EK és az
1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;
- a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
- a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet;
- az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;
- az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet;
- a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet;
- az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;
- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
- a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény;
- a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől
igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet.
Amennyiben e közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu ), a „Támogatások / EU Belpiaci intézkedések / Szőlő-bor / Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása” cím alatt, illetőleg tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

Budapest, 2016. március 22.
Dr. Gyuricza Csaba
elnök

Tájékoztató

a központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Halászati Alapból illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások kedvezményezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról Tájékoztatom, hogy a Bizottság 2014. augusztus 6-i az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 908/2014/EU végrehajtási rendeletének (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) 57. cikke, a végrehajtási rendelet 63. cikke szerint a 2013. pénzügyi évre vonatkozó kifizetések vonatkozásában az
1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának tekintetében történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló
259/2008/EK rendeletének 1. cikke, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 24. § (2)-(3) bekezdései alapján az alábbi adatok negyedévenként közzétételre kerülnek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján (www.mvh.gov.hu):
I. Ügyfél-azonosító adatok
Természetes személy ügyfél esetében az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében nyilvántartott
a) családi- és utónév,
b) lakóhely (település neve és postai irányítószáma).
Nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.) esetében az ügyfél- nyilvántartási rendszerben nyilvántartott
a) elnevezése (bejegyzés szerinti teljes név),
b) székhely, telephely (település neve és postai irányítószáma).
II. Folyósított támogatásra és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó adatok
1) Az ügyfél részére
a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések - mely magában foglalja a közösségi és a nemzeti hozzájárulásokat is - jogcíme, összege,
c) az a) és b) pontban meghatározott kifizetett támogatások együttes összege, és ezek pénzneme,
d) az Európai Halászati Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege,
e) a központi költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege.
2) A központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból finanszírozott támogatásban részesülő ügyfél által jogosulatlan részvétel alapján visszafizetett támogatás összege, jogcímenként. Tájékoztatom továbbá, hogy
- a fenti adatokat a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme céljából a Közösség és a tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei feldolgozhatják, azzal, hogy tevékenységük során nem sérthetik az ügyfél személyes szabadságát és alapvető jogait,
- az I. és II. pontban meghatározott adatok az első közzétételüktől számított két évig, míg a 2013. pénzügyi év vonatkozásában egy évig kell elérhetőnek maradniuk a www.mvh.gov.hu weboldalon,
- az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvnek megfelelően, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Info tv.) 14. § b) pontja alapján kezdeményezheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését, továbbá az Info tv. 15. §-a alapján kérheti, hogy az MVH az általa kezelt, illetve feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az
érintett személyes adatainak továbbítása esetén
- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről tájékoztatást adjon,
- amennyiben az I. és II. pontban meghatározott adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslására a Közösség és a tagállami jogrendszer szabályai - az Info tv. 22. §-ában meghatározott bírósági jogérvényesítés szabályai- által biztosított jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Letölthető:

212016kozlemeny.pdf

2szamumellekletultetvenyleltar.xls

1szamumellekletb3090tamogatasikerelem.pdf

 

© 2017 A Hajósi Hegyközség hivatalos honlapja

készítette: weboldal-center.hu