Közlemény a vis maior esemény bejelentéséről

Megjelent a 41/2016 számú közlemény a vis maior esemény bejelentéséről és a bejelentés benyújtását szolgáló elektronikus felületről.

https://www.mvh.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/41-2016-iv-25-szamu-mvh-kozlemeny

A vis maior eseményt kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet bejelenteni az erre szolgáló – az MVH honlapjáról közvetlenül elérhető – elektronikus felületen az „E- ügyintézés” alkalmazás „Általános ügyintézés” menüpontján belül az „Általános Vis Maior kérelem” almenüpontja alatt, a következő elérhetőségen: MVH honlap/Elektronikus ügyintézés (https://www.mvh.gov.hu/e-ugyintezes)

Vis maior bejelentés akkor nyújtható be, ha a vis maior esemény megtörtént és a vis maior bekövetkezése miatt az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez, vagy az intézkedésben való részvételhez szükséges valamely feltételt, előírást, illetve az odaítélt támogatás alapján előállt művelési vagy üzemeltetési kötelezettséghez kapcsolódó vállalását. A vis maior bejelentésében az ügyfélnek fel kell tüntetnie az ügyfél-azonosítási adatokat, az eseményre vonatkozó adatokat – különösen az esemény bekövetkezésének időpontját, az esemény leírását és következményeinek megjelölését –, és az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az esemény mely intézkedés vagy intézkedések vonatkozásában merült fel, vagy arra vonatkozóan.

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a bejelentést az esemény bekövetkezésétől számított huszonegy napon belül; az ügyfél akadályoztatása esetén az akadály megszűnésétől számított huszonegy napon belül, amennyiben azonban a bejelentés termesztett növénykultúrát érint, úgy – a betakarítás tervezett időpontjára figyelemmel – a betakarítást megelőző tizenötödik napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kell megtenni, amely határidő jogvesztő.

© 2017 A Hajósi Hegyközség hivatalos honlapja

készítette: weboldal-center.hu